De nazi’s te slim af zijn

 

Wie die Nazis überlistet wurden9789056153557 (1)

Het bijzondere leven van Sophie Louisa Kwaak

Om twee redenen is het verhaal over het leven van de Zeeuwse landarbeiderdochter Sophie Louisa Kwaak (Oosterland, 1901 - Rotterdam, 1990) de moeite waard.

It smelle paad nei fernijbere enerzjy

 Ald-kollega fan it CDA Jan Ploeg wol in referendum oer wynmûnen. It is de safolste kear dat Jan Ploeg in stok yn de speaken fan it Fryske wynmûnebelied stekt. Hy sette al yn 1999 deputearre Siem Jansen de poat dwers. Yn it nije kolleezjeprogram dat jier gie it CDA akkoart mei ferfangende klusters op yndustryterreien, mar de nije fraksjefoarsitter Jan Ploeg stapte der fuortdaliks achterwei. Fjouwer jier letter, yn 2003, ferklearre Jan Ploeg it provinsjale plan Windstreek 2000 oannommen te hawwen om solitêre mûnen op te romjen. Eigenliks moast er der neat fan hawwe.

Perverse prikkels in de gezondheidszorg

In haar column ‘De overheid moet ook naar zichzelf kijken’ (S&D jrg. 71, nr. 5, p. 4) zet Marijke Linthorst vraagtekens bij de ontwikkeling van marktwerking in de zorg. Het kabinet zou zich af moeten vragen of een zo efficiënt mogelijke zorg niet gebaat zou zijn bij het facililiteren van samenwerking in de zorg in plaats van dat onder met mom van marktwerking te belemmeren. Linthorst zet ook vraagtekens bij het toestaan van winstuitkeringen aan ziekenhuizen. Waarom zou de overheid bij ontbrekende financieringsmogelijkheden dat niet zelf kunnen doen?

Frank van der Goes verdient beter

De commentaren bij het verschijnen van de biografie van Ron Blom over de Amsterdamse aristocraat Frank van der Goes, de ‘geestelijk vader’ van de SDAP, waren gemengd, maar misten vooral scherpte. Te weinig aandacht was er voor het opzet van de auteur Van der Goes neer te zetten als ‘westers marxist’. De biografie mist bovendien structuur en diepgang. Dat moet de teleurstellende conclusie zijn over deze poging een ‘high biography’ te schrijven die zich uitstrekt tot ‘vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrije tijdsbesteding’.

It Frysk moat ûnder de knop wei

(Leeuwarder Courant, 1-2-2014) Der is in nije taalwet. It Frysk mei brûkt wurde. Oerheden yn Fryslân kinne net langer sizze dat se it Frysk net ferstean of lêze kinne. De oerheden hawwe harsels derta ferplichte. Dat is op himsels gjin nijs. Dat wie al langer sa, mar no stiet it nochris kreas yn ien wet op in rychje. Is nei myn betinken net genôch. Yn de nije taalwet mist bygelyks it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis. Wat der op dat mêd regele, hâldt net oer. Skoalleynspeksjes sjitte slim tekoart. Mar sels as soe dat wol regele wêze, is it net genôch.

Beswieren tsjin molens te maklik

Prof. Dr. Pieter Lukkes is in man dy’t fan gjin ophâlden wit. As it my net mist, wied er tweintich jier lyn ek al warber yn de striid tjin wynmolens. No ek wer, yn de LC fan 15 july. Der doocht hielendal neat fan. Fuort dermei. Folksferlakkerij! Ik fyn it allegear te maklik. Lukkes beskôget it fraachstik fan de wynenerzjy as in lokaal of provinsjaal fraachstik. En dat is der fansels fier by troch. De enerzjefoarsjenning is in ynternasjonale saak, mei alle gefolgen dy’t derby hearre. It wie fansels oars. Fanâlds wie it sa dat wy yn Fryslân it fean stutsen en ferkochten oan Amsterdammers.

Grietje Troelstra-Landmeter

Op freed 18 maaie 2012 waard yn Stiens de grêfstien fan Grietje Troelstra-Landmeter ûntbleate oan de noardkant fan de Sint Vitustsjerke. Dy stien hat eartiids op it Stienzer hôf it lêste rêstplak fan de mem fan Piter Jelles dutsen. Doe’t it grêf romme is, bedarre de stien op de gemeentewerf, dêrnei yn de tún fan it Fryske Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum en nei de fúzje fan Ryksargyf, PBF en FLMD op it terrein fan Tresoar oan de Ljouwerter Bûterhoeke.