Artikelen

Een overzicht van artikelen.

Frank van der Goed verdient beter
Klik hier voor het artikel

It Frysk moat ûnder de knop wei
Klik hier voor het artikel

Beswieren tsjin molens te maklik
Klik hier voor het artikel

Het moderne arbeidsvraagstuk – de betekenis van stress
Klik hier voor het artikel

Artikelen behoren bij proefschrift (1991)
Working class and proletariat - On the relation of Andries Sternheim to the Frankfurt School
Sternheim Bemerkungen zu Autorität und Familie

De kwetsbaarheid van de Friese sociaal-democratie
Klik hier voor het artikel
Klik hier voor de bijlage

Mixed feelings
Der leit in nij regearakkoart. VVD en PvdA hawwe mei it programma “Bruggen slaan” in nije koerts útsetten. Se wolle foar fjouwer jier oan de bak. Der is winst behelle, mar der sitte ek rare dingen yn dat programma. Lit ik begjinne mei de aardige dingen.
Lees het hele artikel

Tijd voor een groen Plan van de Arbeid
Wil een sociaaldemocratisch program werkingskracht krijgen, dan moet het door concrete inhoud maatschappelijke krachten mobiliseren. In deze periode van economische en politieke stagnatie stuitte ik op een aantal relevante studies die daarvoor materiaal aandragen.
Lees het hele artikel

Komasûpe en Fasâlden
Op moandei 12 desimber reizge ik mei Myriam Loonen en Hannie Gorter fan Sigerswâld nei Hoorn. De beide dames binne de dragende krachten achter “Vroeg op stap”, de aksje om troch betidere slútingstiden fan de horeka de nachtbrakerij fan de jongerein yn it wykein te damjen, it yndrinken binnen de stringen te hâlden en derfoar te soargjen dat de jeugd moandeis net folslein útteld yn de skoallebanken sit. Sa begûn har aksje – oarder op saken yn de húshâlding, aksje nei de gemeentlike polityk ta om de slutingstiden better te regeljen. Fan it ien kaam it oar. No wiene wy ûnderweis nei in konferinsje yn West Friesland.
Lees het hele artikel

Ill fares the land –afrekening met de neo-liberale agenda; opdracht voor de sociaal-democratie
De Engels-Amerikaanse historicus Tony Judt (London 1948) lijdt aan een dodelijk-verlammende ziekte. Ill fares the land is zijn politieke testament. In oktober 2009 sprak hij negentig minuten vanuit een rolstoel over What is living and what is dead in social-democracy dat in februari 2010 tot boek was uitgewerkt. Het is een enthousiastmerend betoog, gericht op een nieuwe generatie jongeren aan beide kanten van de Atlantische oceaan die zich niet willen neerleggen bij de materialistische leegheid van het bestaan en de zinloosheid van de wereld om hen heen. ‘Something is profoundly wrong with the way we live today. For thirty years we have made a virtue out of the pursuit of material self-interest: indeed, this very pursuit now constitutes whatever remains of our sence of collective purpose. We know what things cost but have no idea what they are worth. ’ zijn de briljante openingszinnen van Ill fares the land.
Lees het hele artikel

Twee Jannen? - Bijdrage discussie website WBS over Socialisme en Democratie 2011
In zijn opstel Moderne bestaanszekerheid voert Paul de Beer twee Jannen op, waarvan de ene gebukt gaat onder de toenemende bestaansonzekerheid en ‘precarisering’van de factor arbeid. De ander , een goedopgeleide ICT-er, legt de nadruk op de vrijheid en zelfstandigheid van de flexibele werker, gebaseerd op vertrouwen in eigen kracht en deskundigheid. Dit laatste zou aansluiten bij de behoeften en wensen van een nieuwe generatie. De Beer meent dat de sociaal-democratie positie moet kiezen in dit spanningsveld en zich moet bevrijden van het verwijt dat ze ‘met instrumenten uit de twintigste eeuw de problemen van de eenentwintigste eeuw te lijf gaat’. De klassieke reflex van de sociaal-democratie is uitbreiding van bestaande sociale wetgeving en bescherming naar collectieve regelingen voor flexwerkers.
Lees het hele artikel

De Eerste Internationale in Sneek
Het socialisme komt op in streken die het minst in het nationale staatsbestel waren opgenomen en trekt vanuit de periferie naar het centrum van de politieke macht. Taalverschillen en het bestaan van dissidente religieuze stromingen spelen daarin een rol. Dat geldt volgens Hobsbawn voor de Friezen in Nederland op dezelfde manier als voor de Schotten en Welshmen in de geschiedenis van links in Engeland Dat verklaart ook waarom niet de provinciehoofdstad Leeuwarden, maar Sneek als tweede stad van Friesland dragend centrum van de Internationale was. Marx schreef in 1864 het adres waarmee de Eerste Internationale, de Internationale Arbeiders Associatie, naar buiten trad. Economische groei en opeenhoping van rijkdom was behaald over de ruggen van de arbeiders. Nieuwe rijkdom ging ten koste van hun ‘geknakte gezondheid, bezoedelde moraal en mentale ondergang’.
Lees het hele artikel

Daarnaast werkte ik mee of schreef ik de volgende artikelen
De Nieuwe Tijd, sociaal-democratisch maandschrift, 1891-1921
In: Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme, onder redactie van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp, Amsterdam, 1980.

De PvdA en it Frysk, Oer in lange oanrin, Kneppelfreed en net sa’n noflik ein
In: 40 jier PvdA yn Fryslân, Reade Tried Extra, 1986, side 33-35.

Domela Nieuwenhuis en het katheder-socialisme
In: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de apostel van der Friese Arbeiders, onder redactie van J. Frieswijk, J.J. Kalma, Y. Kuiper, Drachten/ Leeuwarden, 1988, 80-91.

Lolle Nauta als criticus in de Friese literatuur
In: Burgers en Vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek, Dick Pels en Gerard de Vries (red.), Amsterdam, 1994, 177-189.

Max Zwalf (1901-1954) and his vision on post-war European transport
In: The International Transportworkers Federation 1914-1945. The Edo Fimmen Era. Ed. Bob Reinalda, Amsterdam, 1997, 241-242. (redaksje mei Houkje Rypstra en Jannewietske de Vries)

De loft is noch altyd blau fan dagen. Freonen oer Bareld de Vries
april 1999. De fúzje ta Tresoar

Nei bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries
Ljouwert/Berlikum, 2006, side 40-47.

Thúskomme yn Ealsum
In: Dream fan in oare wrâld. Jierdeiútjefte foar Durk van der Ploeg, Ljouwert, 2005, side 10-19.

De Eerste Internationale in Sneek
In: De Rode Canon, Een geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie in 32 verhalen. Den Haag, 2010, p. 8/9.